GönderenKonu:  (Okunma sayısı defa)

ADMİN

  • Yetkilendirilmiş Üye
  • İleti: 24
  • Üyelik Tarihi: 26-02-2017
SÖZLEŞME ÖRNEGİ
Tarih : 14-04-2019 Saat : 18:36

ESER  (YÜKLENİCİ)SÖZLEŞMESİİşbu YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) ikametgah adresi ............................(bundan böyle “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır) ile merkezi Kazım Karabekir Mah. Yeni Harmandalı Yolu Üzeri Küme Evleri No:7 Şehzadeler Manisa adresinde bulunan Dost Ahşap ve İnşaat- Hüseyin Fevzi BİLGİLİ (bundan böyle “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 

  1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU:


İşbu Sözleşme’nin konusu, İş Sahibinin ....................parselde göstereceği yere (bundan böyle “İnşaat Sahası” olarak anılacaktır) YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olan (00 ADET )AHŞAP EVLER’in sözleşmenin ekinde yer alan teklife ve teknik şartnameye uygun olarak yapılması işidir (bundan böyle “İŞ” olarak anılacaktır).


  1. İŞ’İN TANIMI VE MAHİYETİ


İŞ, YÜKLENİCİ tarafından İş Sahibinin ................ göstereceği yere, sözleşmenin ekinde yer alan teklife ve teknik şartnameye uygun olarak   yerden 000cm yükseklikte taşınabilir 000 adet ahşap evin yapılması işidir.3.    İŞ'İN SÜRESİ:


YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç .......... tarihinde  İŞ'i tamamlayıp, teslim teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.


 


4.  İŞ’İN YAPIMINDA KULLANILACAK TEÇHİZAT ve MALZEME:


4.1  YÜKLENİCİ, İŞ’in yapımında kullanılacak makine, ekipman ve teçhizatı İş’in başlama  tarihinde her türlü kira, amortisman, bakım, işletme, sigorta vesair masrafları kendisine ait olmak üzere iş Sahası’nda hazır bulunduracaktır.


.


4.2YÜKLENİCİ saha içindeki her türlü malzemenin naklini, yatay ve düşey taşımaları kendisi yapacaktır. YÜKLENİCİ malzemelerin nakliye sigortalarını bizzat yapacaktır. Malzemenin demiryolu, karayolu vs. şekilde taşınmasından, tesellümünden veya bu gibi malzemenin manipülasyon veya nakledilmesinden dolayı İŞ SAHİBİ hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.


5.SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME


5.1 TOPLAM ..................... TAMAMI

%50 SİNİ SÖZLEŞME BASINDA
%25 İNİ MALZEME ARSAYA İNDİYİNDE
KALAN İS TESLİMİNDEDİR


 

İş sahıbi  yukarıda yazılı Banka vasıtasıyla Yüklenici hesabına ödenecektir.5.2 YÜKLENİCİ’nin yapmayı taahhüt ettiği işte, İŞ SAHİBİ’nin bilgi için verdiği metrajlar veya kendi yaptığı metrajlar değil, Teknik Şartnamenin gerektirdiği metrajlar esas alınacaktır.


Şartname harici belirlenen metrajlarda büyüme ya da küçülme ilave fark veya düşme y ada yükselme olmayacaktır.


6.FİYATI BULUNMAYAN İŞLER


İşbu sözleşme ve ekleri uyarınca iş tanımı kapsamında olan işler sözleşme dışında olup, Sözleşme eki teklif birim fiyatları listesinde bulunmayan ve İŞ SAHİBİ tarafından istenen ve yapılması gerekli olan iş kalemleri için analizli yeni birim fiyat tespiti yapılır. İŞ SAHİBİ’nin onayı ile ek işler yapılabilir.  


       7.İŞ’İN VE İŞYERİNİN KORUNMASI


7.1 YÜKLENİCİ,  bilumum sigorta vecibelerini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getirecektir.


      7.2 Evlerin inşaası sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından ve ödenecek tazminatlardan                                       ,yüklenici sorumlu olup,doğabilecek risklerden mesuldur.

      7.3 Evlerin arazide kurulması sırasında kullanılacak elektirik ve işçilerin konaklama ve yeme-içme              giderleri İŞ SAHİBİNE aittir.8.İŞ'İN KONTROLÜ


8.1 Sözleşme’ye bağlanan her türlü yapım   işleri YÜKLENİCİ tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.  


8.2 Herhangi bir işin yapılmasının ya da malzemenin kullanılmasının İŞ SAHİBİ’nin denetimi altında yapılmış olması YÜKLENİCİ’nin üstlenmiş olduğu İŞ’i bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


       8.3 İŞ SAHİBİ tarafından yapılan kontrollerde, Sözleşme veya eklerine uymayan imalatlar/tamirat tespit edildiğinde durum YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirilecek, YÜKLENİCİ bedelsiz olarak ve iş programında gecikmeye neden olmadan imalatını/tamiratını değiştirecektir. İŞ SAHİBİ tarafından kabul edilmeyen imalatlar/tamiratlar YÜKLENİCİ tarafından en çok 2 (iki) gün içinde düzeltilecektir.
9. TESLİM, SORUMLULUK, GARANTİ


9.1 YÜKLENİCİ, şartnamede belirtilen niteliklerde 000 adet ahşap evi en geç ................ tarihinde tam ve eksiksiz olarak tayin edilen yerde kurmuş ve teslim etmiş olacaktır.


       9.2 YÜKLENİCİ, İnşaat Sahasında Yönetimin belirlediği çalışma şartlarına ve kurallarına uymak durumundadır.


      9.3 İŞ SAHİBİ tarafından, İŞ SAHİBİ’nin faaliyete başlamasına engel olmayacak biçimde Geçici Kabulle teslim alınan İŞ, İŞ SAHİBİ tarafından eksiklik ve hataların bildirilmesini müteakip en kısa makul sürede tamamlanacaktır. Geçici kabulden 7 gün sonra bütün eksikliklerin tamamlanması ve uygun koşulların sağlanması halinde kesin kabul yapılır. İşbu 7 günlük  süre teslimdeki eksiklik ve hataların giderilmesi amacıyla kesin kabul gereği getirilmiş olup YÜKLENİCİ’nin ayıplı mallara ilişkin yasal mevzuattan kaynaklı sorumluluk zamanaşımı sürelerini kısaltmaz.


9.4YÜKLENİCİ, kesin kabulü takip eden kanuni zamanaşımı süresi içerisinde malzeme ve işçilik kusurlarından 1  yıl süre ile YÜKLENİCİ sıfatıyla sorumludur.


      9.5YÜKLENİCİ çalıştıracağı elemanlarının iş emniyetini ve can güvenliğini kendisi sağlamak zorundadır. Olabilecek iş kazası ve bunun sonucu yaralanma, hastalık ve ölüm halinde YÜKLENİCİ ve çalıştıracakları vekilleri doğrudan ve tek başına sorumlu olacaklardır. Bu tür olaylardan dolayı İŞ SAHİBİ’nin ve/veya vekilleri işyeri ve iş güvenliğinin sağlanmasından ve olabilecek iş kazasından, işçilerin hastalık, yaralanma ve ölümlerinden, ilgili ve yetkili kuruluşlar ile bu gibi olayla karşılaşan işçinin ailesine karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


9.6 YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ’nden üstlendiği işin yerine getirilmesi esnasında çalıştırdığı işçilerin işlerini yürütmeleri ve davranışları ile ilgili olarak, işyeri düzeni ve disiplini için kuralları belirler ve yürütür. Ancak YÜKLENİCİ; İŞ SAHİBİ ile ortak kullanma alanlarını dikkate alarak İŞ SAHİBİ tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği ile iş disiplinine ilişkin olarak konulan ve onun çalıştırdığı işçiler için de bağlayıcı nitelik taşıyan genel kurallara, kendi işçilerinin uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri almayı kabul eder.


      9.7 İŞ SAHİBİ, yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak karşılaştığı sorunları yazılı olarak YÜKLENİCİ’ye bildirdiği takdirde, YÜKLENİCİ en kısa sürede problemi çözmek ve konuyla ilgili yazılı bilgi vermekle yükümlüdür.


9.8 İŞ’in yürütülmesi esnasında veya İŞ’in gereği gibi yapılmaması nedeniyle sözleşme süresi sonrasında dahi YÜKLENİCİ’nin, grup şirketlerinin ve/veya personelinin, kendi personeli dahil İŞ SAHİBİ personeli ve üçüncü şahıslar ile İŞ SAHİBİ’nin ve/üçüncü şahısların mallarına, binalara, bina aksesuarlarına, ve tesisat sistemine, elektrik sistemine, her türlü altyapı tesisine, malzeme, teçhizat v.b.ne karşı verilecek zarar ziyandan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Bu zarar, ziyandan doğacak tazminat, hasar giderme ücreti, harcı v.b. her türlü ödeme, gider YÜKLENİCİ’ye ait olacak olup herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın YÜKLENİCİ tarafından derhal tazmin edilecektir.
10. DEVİR TEMLİK YASAĞI


YÜKLENİCİ sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını veya Sözleşme dolayısı ile temin edeceği alacak hak ve menfaatlerini, istihkak ve teminatlarını İŞ SAHİBİ’nin yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edemez.  11.iHTİLAFLARIN HALİ

Sözleşme'nin tatbikatından doğacak ihtilafların halli için Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri selahiyetli olacaktır.


12.BİLDİRİM VE YAZIŞMALAR


İşbu Sözleşme kapsamında, bildirim ve yazışmalar ancak noter kanalı ile tarafların yukarıda yer alan merkez adreslerine yapıldığı takdirde, usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.13.SÖZLEŞME’NİN EKLERİ


Taraflar aşağıda yazılı Ekler’in Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olduğunu beyan ve kabul etmişlerdir:


EK 1 : Bu İşle İlgili Olan Teklif  ve Eki

EK 2 : Detay çizimi, Teknik Şartnameİşbu Sözleşme, ………………….. tarihinde taraflarca 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş, İş Sahibi’ne ve Yüklenici ’ye  verilmiştir.
İŞ SAHİBİ                                         YÜKLENİCİ


....................                                                                Dost Ahşap ve İnşaat- Hüseyin Fevzi BİLGİLİ

 
 

ADMİN

  • Yetkilendirilmiş Üye
  • İleti: 24
  • Üyelik Tarihi: 26-02-2017
ŞARTNAME ÖRNEĞİ
Tarih : 14-04-2019 Saat : 18:50

               ŞARTNAME

            SAYIN : ........................................... AHŞAP EV

1:) DOST AHŞAP OLARAK GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ MEVCUT YERE AHŞAP EV YAPMAYI                               TAHAAHÜT EDERİZ.

A:) Dıştan dışa kulanılabilir olarak net .... m2 olan yalıbaskısı ahşap ev 3mx3m ... ar m2 den oluşan 2 oda,2 m 1.30 m den oluşan 2.6 m2 wc banyo,1.3 hol ve 23.8 den olusan acık mutfaklı salon yan duvar yüksekliği 210 orta yükseklık 3m olan ferah salon olacaktır.Renk istenilen renk olabilir ( firmamıza rengi bırakırsanız doğaya uygun ve cok göze batmıyan resimde olduğu şekil yaparız)

B:)Taban yerin koduna göre en düşük yeri 40 cm den başlıyan altı boş 20 kuturluk ağaçlardan ayak üzeri 10x5 kalastan taban+2lik tahta+mebran+5mm kapron+1.8 rabıta.Çıralı çamdan 2. sınıf dışı yalıbaskı+3cm köpük (stafor)+1.8 lambiri yan duvarlar.Çatı 10x5 karkas üzeri  1.8 tahta+mebran+şıngıl.arsaı köpük ve ters tavan lambiridir,ara duvarlar 2 taraflı lambiri.

C:) Banyo tabanı fayans,standart klozet mika 130 luk duşakabin,50 lik hilton,duşakabin arkası pvc beyaz plastik banyo içi natural ağaç (istenilirse kompile banyo içini pvc plastik kaplıyabiliriz) temiz su ve pis su hattı pvc dost ahşap a aittir.

D:) Elektrik yanmaz kablo ile 3x2 lik her odada 1 piriz 1 lamba,mutfakta 5 pirizsalonda 2 piriz wc de 1 piriz salonda 2 lamba wc de 1 lamba giriş ve dış köşelerde 1 er lamba armatür,ve wc ye şohben kablosu,mutfakta asp kablosu yeri olacaktır.

E:) Camlar 100x90 dan 4 adet  ahşap pencere ve 1 adet was was banyo (panjur) ve salona 160 en 50 şer yan olmak kaydıyla kompile cam (ekteki resimde mevcut) 4+9+4 çift ısı camlardır. 1 dış yalıbaskısı ile kaplı ahşap kapı,3 adet lambiriden ahşap kapı,kapı kolları rozetli krom,aliminyum menteşe dir.

F:) Mutfak gövde mdf olup kapaklar ahşap olacak butun aksesuralar ve menteşeler firenli olacaktıktır.

G:),çalışacak personelin yemeği ve yatma yeri iş sahibine,calışan personel ssk ve iş sorumluluğu dost ahşap a aittir.

H:) İşin süresi iş okey deyip ödeme geçtiyinden itibaren 30 iş günüdür.( 20 gün işi getirir.10 gün kurum sürer ( bu günler adada hafa şartları ve afet durumlarda biriki gün kayabilir)